GroundBlaster

อุปกรณเ์สริมสำหรับตีดินแข็ง/เปิดหน้าดิน

Share

หมวดหมู่ : ATTACHMENTS FOR 2-WHEEL TRACTOR

Share

อุปกรณเ์สริมสำหรับตีดินแข็ง/เปิดหน้าดิน

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ตัวเครื่องกว้าง 68 ซม. มีน้ำหนัก 50 กก
2. สามารถไถพรวนดินลึกถึง 12 นิ้ว (ความลึกในการทำงานสามารถปรับผ่านล้อเลื่อนที่ด้านหลังได้)
3. ใบไถแบบเกลียวสี่ใบ หมุนด้วยความเร็วที่ 290 รอบต่อนาที
4. ความกว้างในการตีดินหรือเปิดหน้าดินอยู่ที่ 25 ซม.
5. เหมำะสำหรับเปิดหน้าดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก หรือไถกลบพืชคลุมุดินใช้ทำเป็นป๋ยุหมักพืชสด รวมไปถึงการทำร่องระบายน้ำ
Powered by MakeWebEasy.com